Změny v předkupním právu k nemovitosti od 1.7.2020

Po mnoha letech diskuzí dochází konečně ke změně snad nejkritizovanějšího ustanovení nového občanského zákoníku (OZ). Dle ustanovení § 1124 OZ platí, že dochází-li k převodu podílu na nemovité věci, mají spoluvlastníci k převáděnému podílu předkupní právo. Výjimkou je převod spoluvlastnického podílu osobě blízké. Prakticky to znamená, že mají spoluvlastníci povinnost nabídnout před prodejem či darováním spoluvlastnického podílu na nemovité věci ke koupi tento podíl ostatním spoluvlastníkům. Prodat či darovat spoluvlastnický podíl na nemovité věci jste proto oprávněni až v momentě, kdy ostatní spoluvlastníci sdělí, že o koupi nemají zájem nebo uplyne lhůta 3 měsíců od převzetí nabídky k využití předkupního práva ostatními spoluvlastníky.

Od 1.7.2020 vejde v účinnost novela občanského zákoníku, která zákonné předkupní právo při převodu spoluvlastnického podílu na nemovité věci zásadně změní. Předkupní právo se de facto vrací do podoby, ve které existovalo v občanském zákoníku od roku 2014 do roku 2018. „Nově“ se bude vztahovat pouze na případy, kdy bylo spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti (např. závětí) nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit (typicky při vypořádání dědictví), přičemž předkupní právo trvá pouze po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví. Výjimka ze zákonného předkupního práva se nově nebude vztahovat na převod spoluvlastnického podílu na nemovité věci osobě blízké, ale na jiného spoluvlastníka, manžela, sourozence nebo příbuzného v řadě přímé (dcera, otec, babička, pradědeček apod.).

Od 1.7.2020 tedy odpadne povinnost nabízet spoluvlastnický podíl ke koupi ostatním spoluvlastníkům při prodeji garážového stání, sklepa nebo třeba příjezdové cesty ve spoluvlastnictví.

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Další novinky