DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI – KROK ZA KROKEM

K darování nemovitosti dochází zpravidla mezi nejbližšími příbuznými či přáteli, což mnohdy vede k podcenění rizik, jež s převodem nemovitosti souvisí. Tento článek srozumitelně vysvětluje celý proces a postup darování nemovitosti a upozorňuje na nebezpečí a chyby, jichž byste se mohli dopustit.

TIP: Chcete mít jistotu, že darování proběhne bezchybně a v nejrychlejším možném čase?
Připravím Vám darovací smlouvu za cenu 2990 Kč.

Kontaktujte mne na adam@tosovsky-advokat.cz nebo na tel. 604 99 11 88  (Po-Pá 9-17)

  • Zkontrolujte si stav nemovitosti

Říká se „darovanému koni na zuby nehleď“, to ovšem neplatí při darování nemovitosti, o které nemáte dostatek informací. Na nemovitosti mohou váznout dluhy nebo jiná práva třetích osob, pro která nemá smysl dar v podobě nemovitost přijmout (jak zjistit dluhy na nemovitosti se dočtete např. zde). Pokud jde o technický stav nemovitosti, ten Vám patrně bude znám. V opačném případě můžete k prohlídce přizvat tzn. inspektora nemovitosti – odborníka, který technický stav nemovitosti prověří.

  • Nechte si vypracovat darovací smlouvu

Na rozdíl od movitých věcí se při darování nemovitosti neobejdete bez písemného vyhotovení darovací smlouvy, která je podkladem k „přepisu“ nemovitosti na katastrálním úřadu. Darovací smlouva musí obsahovat zejména přesnou specifikaci nemovitosti dle požadavků zákona o katastru nemovitostí a osobní údaje dárce a obdarovaného (jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresa trvalého bydliště). Nutným a často chybějícím bodem je samotný předmět smlouvy, tedy např. „Dárce daruje obdarovanému výše uvedenou nemovitost a obdarovaný tento dar přijímá“ . Můžete se pokusit smlouvu vytvořit sami (v takovém případě doporučuji vycházet z opravdu kvalitního vzoru) nebo se obrátit na notáře či advokáta se specializací na právo nemovitostí. Každý advokát je ze zákona pojištěn a pokud by kvůli jeho chybě byla smlouva na katastru zamítnuta, máte nárok na náhradu škody. Dobrý advokát se postará nejen o hladký průběh vkladového řízení na katastru, ale pomůže Vám i předejít dalším potenciálním problémům (spory se spoluvlastníky nemovitosti, osobami disponující předkupním právem nebo oprávněným z věcného břemene).

Pokud je záměrem dárce převést vlastnické právo k nemovitosti, ale zároveň v bytě či domě dále bydlet či dožít, doporučuji v darovací smlouvě ujednat tzv. služebnost užívání. Jedná se o věcné břemeno, které dárci zaručí možnost nemovitost i nadále užívat, přestože již nebude jejím vlastníkem. Se zřízením služebnosti užívání Vám rád pomohu.

Darovací smlouvu je nutné podepsat a podpisy nechat úředně ověřit. Nemusíte chodit k notáři, stačí ověření na Czechpointu, který je téměř na každé pobočce České pošty. Spolu s podpisem darovací smlouvy je nutné podepsat i návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

  • Řízení u katastrálního úřadu

K převodu vlastnického práva k nemovitosti dochází až jeho vkladem do příslušného katastru nemovitostí. Pokud máte podepsanou darovací smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, zbývá Vám už jen řádně projít řízením u katastrálního úřadu.

Řízení začíná dnem, kdy je katastrálnímu úřadu doručen návrh na vklad vlastnického práva. Jak vyplnit návrh na vklad vlastnického práva se dozvíte zde. Darovací smlouva musí obsahovat úředně ověřené podpisy dárce a obdarovaného. Od roku 2013 platí, že se na katastr odevzdává pouze jeden podepsaný originál darovací smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva může být podepsán i pouze jedním z účastníků a podpis nemusí být úředně ověřen.

Samotné řízení trvá cca 30 dní (dle zákona nejméně 21 dní, maximálně pak 50 dní) a správní poplatek vás bude stát 2.000,- Kč. Jeho úspěšné zakončení zaručí pouze precizní sepsání darovací smlouvy a vyplnění návrhu na vklad. Po zahájení řízení už zpravidla není možné jeho výsledek ovlivnit, např. doplněním informací či listin, a v případě neúspěchu je třeba veškeré dokumenty opravit, podepsat a opětovně podat na katastrální úřad. Pokud byl Váš návrh na vklad zamítnut, doporučuji Vám obrátit se na zkušeného advokáta, který právně posoudí celou situaci a pomůže s co nejrychlejší nápravou.

  • Zaplacení daně

Jestliže jste uspěli v řízení u katastrálního úřadu a jste již vlastníky nemovitosti, zbývá Vám ještě posoudit, zdali se na Vás vztahuje povinnost odvést daň z příjmů nebo se na Vás vztahuje osvobození od této daně. Více se o osvobození od daně z příjmů při darování nemovitosti dozvíte zde.

  • Odvolání daru

Existuje možnost zrušit již proběhlé darování? Co dělat, když darujete nemovitost a poté se ocitnete ve finanční tísni nebo Vám začne obdarovaný ubližovat, např. proto, že již má svou nemovitost „jistou“?

Zákon hovoří o možnosti odvolat dar ve dvou případech. Prvním je odvolání daru pro nouzi a druhým je odvolání daru pro nevděk obdarovaného.

Odvolání daru pro nouzi přichází v úvahu ve chvíli, kdy se dárce ocitne v takové nouzi, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. V takovém případě může dárce dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, avšak nanejvýš v rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k nutné výživě potřeba.

Odvolání daru pro nevděk bude možné, pokud obdarovaný dárci ublíží úmyslně nebo z hrubé nedbalosti a zároveň tím zjevně poruší dobré mravy. Byl-li dar odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

Za určitých okolností lze za nevděk vůči dárci považovat také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.

Pozor! Je třeba hlídat si lhůty, neboť dárce může dar pro nevděk odvolat pouze do jednoho roku ode dne, kdy obdarovaný dárci ublížil. Případně i po uplynutí této lhůty, za předpokladu, že se dárce o nevděčném jednání obdarovaného dozví později, než k němu došlo.

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Další právní tipy