JAK VYPLNIT NÁVRH NA VKLAD PRÁVA DO KATASTRU

Při převodu nemovitosti či jakémkoli jiném vkladu práva do katastru nemovitostí je nutné na katastrálním úřadu předložit kromě samotné listiny (darovací smlouva, kupní smlouva) též tzv. „návrh na vklad“. Návrhem na vklad katastrálnímu úřadu sdělujete, jaký je účel Vašeho podání a přiloženou listinou, která je přílohou návrhu na vklad, prokazujete jeho oprávněnost.

Přesný název tohoto dokumentu či formuláře zní „Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí“, pro jednoduchost bude dále označován pouze jako „návrh na vklad“.

Návrh na vklad nemusí být ve výsledku nijak zvlášť dlouhý dokument. To ovšem neznamená, že je bezchybné vyplnění návrhu na vklad jednoduchou záležitostí. Navíc nad návrhem na vklad visí pomyslný Damoklův meč v podobě přísného a formalistického postupu pracovníků katastrálních úřadů. I drobný překlep v návrhu na vklad s sebou zpravidla přináší neúspěch při vkladovém řízení a nutnost opětovného vyhotovení návrhu na vklad nebo i samotné smlouvy.

TIP: Chcete mít jistotu, že vkladové řízení proběhne bezchybně a v nejrychlejším možném čase?
Připravím Vám návrh na vklad do 48 hodin za cenu 1500 Kč.
Kontaktujte mne na adam@tosovsky-advokat.cz nebo na tel. 604 99 11 88  (Po-Pá 9-17 hod.)

 ZPŮSOBY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE

  • Vyplnění ručně na papírový formulář, jedná se o klasické „vyplnění propiskou“ na formulář vytisknutý po stažení z internetových stránek katastru nemovitostí (odkaz zde) nebo získaný v budově katastrálního pracoviště. 
  • Vyplnění v počítači do formuláře, staženého z internetových stránek katastrálního úřadu (odkaz zde). Jedná se o podobný způsob, jako ruční vyplnění návrhu na vklad. Výhodou je možnost upravovat dokument přímo v počítači, což s sebou nese výhody v podobě 100% čitelnosti návrhu a jednoduchých oprav překlepů bez nutnosti opětovného vyplňování propiskou.
  • Vyplnění „interaktivního formuláře“ pomocí webové aplikace, dostupné na internetových stránkách katastru nemovitostí. Interaktivní formulář lze vyplnit buď ve zjednodušeném, nebo v úplném scénáři. Rozdíl spočívá zejména ve složitosti zapisovaných skutečností. Zjednodušený scénář obsahuje již přednastavené možnosti pro různé situace např. koupě nemovitosti, darování nemovitosti nebo zřízení věcného břemene. Úplný scénář doporučuji použít ve chvíli, kdy si nevyberete z přednastavené možnosti interaktivního formuláře. Neholdujete-li počítačovým technologiím, je možné návrh na vklad vytisknout a vyplnit klasicky ručně.

OBSAH FORMULÁŘE

Nyní se dostáváme k samotnému vyplňování návrhu na vklad. Obecně je třeba vyplnit:

  • označení příslušného katastrálního úřadu, kterému je návrh určen,
  • osoby, v jejichž prospěch má být právo zapsáno nebo vymazáno (jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační číslo právnických osob),
  • konkrétní právo, jenž má být do katastru nemovitostí zapsáno nebo z katastru nemovitostí vymazáno (např. vlastnické, zástavní, předkupní),
  • veškeré nemovitosti, ke kterým mají být práva zapsána nebo vymazána,
  • označení vkladové listiny (tj. listiny, na jejímž základě má být konkrétní právo do katastru nemovitostí zapsáno nebo vymazáno),
  • kdo návrh činí (návrh může podat kterýkoliv z účastníků řízení, např. jak kupující tak prodávající),
  • podpis osoby, která návrh činí.

Ve webové aplikaci je třeba zejména:

– vyplnit účastníky řízení (např. dárce a obdarovaná) a případně jejich zástupce (pozor, zástupci nejsou účastníky řízení!),

– určit kdo je navrhovatelem a co se návrhem zamýšlí (převést nemovitost, zatížit nemovitost atd.), 

– specifikovat konkrétní nemovitosti, kterých se zápis týká (parcela pozemku, bytová jednotka, apod.)

– určit, pro koho se vklad práva navrhuje (např. jméno či název kupující),

– označit přílohy návrhu na vklad a příslušný katastrální úřad.

Řádně vyplněný elektronický návrh na vklad je třeba vytisknout a opatřit podpisem navrhovatele, který nemusí být úředně ověřen. Podpis navrhovatele je třeba i na ručně vyplněném návrhu na vklad.

MOŽNOSTI PODÁNÍ

Řádně vyplněný a podepsaný návrh na vklad spolu s jeho přílohami (např. kupní smlouvu s úředně ověřenými podpisy, geometrický plán apod.), je třeba podat příslušnému katastrálnímu pracovišti (úřadu). Katastrální úřad můžete samozřejmě navštívit osobně a vše vyřídit „u přepážky“. Méně známou, leč pohodlnější, variantou podání je zaslání návrhu na vklad spolu s přílohami prostřednictvím pošty. Zásilku je nejlépe poslat doporučeně a pečlivě uchovat potvrzení o jejím podání. V takovém případě je nutné opatřit návrh na vklad kolkovou známkou v hodnotě 2000 Kč (nalepit v pravém horním rohu formuláře). Dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu dojde k zahájení vkladového řízení. Pokud byl návrh správně vyplněn a obsahoval veškeré potřebné přílohy, dojde cca do 30 dnů k zápisu či výmazu práva.

TIP: Chcete mít jistotu, že vkladové řízení proběhne bezchybně a v nejrychlejším možném čase?
Připravím Vám návrh na vklad do 48 hodin za cenu 1500 Kč.
Kontaktujte mne na adam@tosovsky-advokat.cz nebo na tel. 604 99 11 88 (Po-Pá 9-17 hod.)

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Další právní tipy