KDY JE DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI OSVOBOZENO OD DANĚ Z PŘÍJMŮ

Do roku 2014 podléhalo darování nemovitosti dani darovací. Tato daň již neexistuje a příjem daru v podobě nemovitého majetku (zejména byt, dům, či pozemek) obecně podléhá dani z příjmů ( bezúplatný příjem podle zákona o daních z příjmů). Sazba této daně činí 15% a – zjednodušeně řečeno – se počítá z faktické ceny nemovitosti. Poplatníkem této daně je obdarovaný, tedy osoba, která dar nabyla. Pokud jsou však dárce a obdarovaný v blízkém příbuzenském vztahu, je příjem daru ze zákona zcela osvobozen.

Zákon obecně uvádí dva hlavní případy, kdy je darování osvobozeno.

Prvním důvodem je darování od příbuzného, kterým je:

  • příbuzný v přímé linii, tedy rodič, prarodič nebo děti
  • příbuzný v linii vedlejší, a to pouze sourozenec, strýc nebo teta, synovec nebo neteř, manžel nebo manželka, manžel nebo manželka dítěte (zeť a snacha), dítě manžela nebo manželky (myšleno nevlastní dítě), rodič manžela nebo manželky (tchán a tchyně) a manžel nebo manželka rodičů (myšleno nevlastní rodiče).

Druhým důvodem je darování od osoby, se kterou obdarovaný žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před nabytím daru ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu obdarovaný pečoval o domácnost nebo byl na dárce odkázán výživou. Typicky půjde o druha nebo družku, který/á bydlel/a s dárcem. Péče o domácnost či odkaz na výživu lze prokázat např. svědeckými výpověďmi nebo platebními doklady za útraty pro společnou domácnost.

POZOR! I když je darování osvobozeno od daně z příjmů, je třeba věnovat pozornost ještě ohlašovací povinnosti finančnímu úřadu. Ačkoli je tato informace často opomíjena, v případě, že bude hodnota daru vyšší než 5.000.000,- Kč, je obdarovaný povinen oznámit nabytí daru příslušnému finančnímu úřadu. V opačném případě se obdarovaný vystavuje hrozbě udělení pokuty do výše až 15% z hodnoty neoznámeného příjmu, tedy z hodnoty daru.

V oznámení je třeba uvést:

a) výši příjmu (stačí odhad ceny nemovitosti, není třeba znaleckého posudku),

b) popis okolností nabytí příjmu (např. „darování nemovité věci od matky“),

c) datum, kdy příjem vznikl (datum, kdy došlo ke vkladu vlastnického práva k daru do katastru nemovitostí, případně datum podání návrhu na zápis vkladu vlastnického práva k daru do katastru nemovitostí).

Pomohl Vám tento článek? Dejte mu

Další právní tipy